Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Ver­anstal­tung hat bere­its stattgefunden.

Ehrenamt als Schlüssel für den Karrierestart für soziale Berufe

31. Mai 2022 @ 17:0020:00

Anmel­dung: leitung-box66@via-in-berlin.de                    Ort: BOX66, Dolziger Straße 16, 10247 Berlin                    Ref­er­entin: Doro­ta Kot | Kul­tur­man­agerin


Ein Kar­ri­er­estart als Migrant*in ist nicht immer ein­fach, vor allem, wenn man einen Beruf ausübt, der von hoher Konkur­renz auf dem Arbeits­markt geprägt ist. In diesem Vor­bilder zeigen wird uns deswe­gen die Kul­tur­man­agerin Doro­ta Kot erk­lären, warum und wie Ehre­namt dazu genutzt wer­den kann, um den Beruf­se­in­stieg zu erzie­len. Wir wer­den unter anderem darüber sprechen,

  • was Ehre­namt genau ist und warum man es machen sollte
  • wie man den Sprung vom Ehre­namt in den Beruf schaf­fen kann und
  • wie die per­sön­lichen Erfahrun­gen der Ref­er­entin mit dem Ehre­namt zum Kar­ri­er­estart beitra­gen kon­nten und wie dieser Prozess aussah.

Diese Fachver­anstal­tung aus der Gespräch­srei­he „Vor­bilder zeigen“ gibt einen Ein­blick in Ein­stiegs- und Pro­fes­sion­al­isierungsmöglichkeit­en in Berlin. Sie wird von ein­er Per­son aus Ihrer Com­mu­ni­ty geführt, die hierzu­lande bere­its erfol­gre­ich tätig ist, und richtet sich an Men­schen aus der­sel­ben Com­mu­ni­ty, die sich auf dem Arbeits­markt behaupten möchten.

Wir – als Teil­pro­jekt „Kom­mune Interkul­turell“ im IQ-Net­zw­erk Berlin – laden Sie in Koop­er­a­tion mit Box66 ganz her­zlich zu dieser Ver­anstal­tung ein. Die Ver­anstal­tung find­et auf Pol­nisch statt. Die Teil­nahme ist kosten­los. Auf­grund der erforder­lichen COVID-19-Maß­­nah­­men in Berlin gibt es eine begren­zte Platz­zahl und eine Anmel­dung ist erforderlich.

Besondere Teilnahmebedingungen bei Veranstaltungen

  • Auf­grund der Coro­­na-Pan­demie gibt es nur begren­zt Plätze vor Ort.
  • Um auch weit­er­hin die Gesund­heit aller Teil­nehmenden sich­er­stellen zu kön­nen, dür­fen inner­halb geschlossen­er Räume (nicht jedoch außer­halb) grund­sät­zlich nur voll­ständig geimpfte, gene­sene oder neg­a­tiv getestete Per­so­n­en (max. 24 Stun­den alter Anti­­gen-Schnel­l­test) mit einem entsprechen­den Nach­weis teil­nehmen. In den Räum­lichkeit­en beste­ht weit­er­hin Maskenpflicht, unab­hängig des Impfstatus.
  • Wir behal­ten uns vor, dieses Tre­f­fen online durchzuführen, sollte ein Präsen­ztr­e­f­fen auf­grund von COVID-19 nicht mehr vertret­bar sein.

Wolontariat jako klucz do kariery w zawodach socjalnych

Licz­ba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o zgłoszenia drogą mailową: leitung-box66@via-in-berlin.de

Wydarze­nie odbędzie się w języku polskim.

Ref­er­en­t­ka: Doro­ta Kot, menedżer­ka kultury

Rozpoczę­cie kari­ery jako migrant­ka jest częs­to niełatwe, szczegól­nie w zawodach, w których konkurenc­ja na rynku jest duża. Dlat­ego w naszym wydarze­niu z cyk­lu Vor­bilder zeigen (Pokazy­wanie przykładów) menedżer­ka kul­tu­ry Doro­ta Kot wyjaśni nam, jak wolon­tari­at może służyć rozwi­ja­niu dro­gi zawodowej w tej branży.

Będziemy roz­maw­iać między inny­mi o tym:

  • Czym jest wolon­tari­at i dlaczego powin­no się go praktykować?
  • Jak dokon­ać prze­jś­cia z wolon­tariatu do pełnopłat­nej pracy?
  • Jak oso­biste doświad­czenia ref­er­en­t­ki wpłynęły na jej rozwój kari­ery i jak wyglą­dał ten proces?

Wydarze­nie z cyk­lu Vor­bilder zeigen daje nam wgląd w pro­cesy rozpoczy­na­nia i pro­fesjon­al­iza­cji kari­ery w Berlin­ie. Jest prowad­zone przez osobę z Waszego com­mu­ni­ty, która w danej dziedzinie już osią­ga sukcesy i skierowane do osób, które chci­ały­by rozwinąć się na tute­jszym rynku pracy.

My, jako część pro­jek­tu Kom­mune Interkul­turell w IQ-Net­zw­erk w Berlin­ie serdecznie zaprasza­my Was do wzię­cia udzi­ału w tym wydarzeniu.

Odbędzie się ono w języku pol­skim, a udzi­ał jest bezpłatny.

Ze wzglę­du na sytu­ację pan­demiczną związaną z Covid-19,  licz­ba miejsc jest ogranic­zona, dlat­ego wyma­gane jest wcześniejsze zgłosze­nie drogą mailową.

 

Szczególne warunki dotyczące wydarzeń z udziałem osobistym na miejscu:

Licz­ba miejsc w pomieszczeni­ach zamknię­tych jest ogranic­zona. Aby zapewnić dostate­czną ochronę zdrowia wszys­t­kich uczest­niczek, w pomieszcze­niu mogą zna­j­dować się tylko oso­by w pełni zaszczepi­one prze­ci­wko Covid-19, ozdrowień­cy, lub z negaty­wnym wynikiem tes­tu nie starszym niż 24 godziny. W pomieszczeni­ach obow­iązu­je nadal obow­iązek noszenia maseczek ochronnych.

Zas­trzegamy sobie pra­wo do przeprowadzenia spotka­nia online, gdy­by z powodów pan­demicznych przeprowadze­nie go na miejs­cu nie było możliwe.

Details 

Datum: 
31. Mai 2022 
Zeit: 
17:00 — 20:00
Ver­anstal­tungskat­e­gorien:
, ,

Veranstaltungsort 

Box66 — Interkul­turelles Beratungs- und Begeg­nungszen­trum für Frauen und Fam­i­lien in Friedrichshain 
Dolziger Straße 16
Berlin, 10247 Deutsch­land
Google Karte anzeigen
Ver­anstal­tung­sort-Web­site anzeigen